44 улс орноос ирсэн төлөөлөгчид эль-Сальвадор улсад уулзалт зохион байгуулж битконийн талаар хэлэлцэхээр болж байна. Биткоиныг төлбөр хэрэгсэлд хүлээн зөвшөөрч их хэмжээний биткоин худалдан авсан эль-Сальвадор улс биткоины ханш унаснаар өрөө төлж чадахгүй асуултай тулгарч байна. Биткоинийн уналтын асуудлаар 32 төв банк, 12 санхүүгийн салбарын эрх бүхий байгууллага уулзалтад хүрэлцэн ирээд байна. Биткоин ханш 26600 орчим бууж ирээд бага зэрэг өсөж 30000 хүрээд байна