Австралийн тав банкны уулзалт өнөөдөр боллоо. Инфляци 2.5% байх нь бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхэд хангалттай биш дүгнэж байна. Орон сууц үл хөдлөхийн зах зээлийг хяналтдаа оруулахаас нааш бодлогын хүүг өсгөх боломжгүйг онцолж байна. Цалин хөлсний нэмэгдэл 2022 он хүртэл хангалттай өсөлт үзүүлж чадахгүй. Сүүлийн 10 жилд байгаа хэмжээнд буураад байгаа цалин хөлс тийм амар өсөхгүй учир бодлогын хүүг ойрын хугацаанд нэмэгдүүлэх боломжгүй байна гэжээ.