АВстралийн төв банк Debelle:

Хөдөлмөрийн зах зээл таатай байна. Гэхдээ цагийн цалин хөлс өсөхгүй байна. Цаг уурын өөрчлөлт гэх эрсдэл улам бүр нэмэгдэж байгаа нь макро төвшинд ч нөлөөгөө үзүүлэхээр байна. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалт буурч байна. Бодлогын хүүг чангаруулахад манай улсын орчин нөхцөл арай өөр байгааг онцлох хэрэгтэй. Нийлүүлэлт удааширч байгаагаас үүдэлтэй дарамт барааны үнэд төдийлөн нөлөөлөхгүй байгаа гэжээ.

Өдрийн зураг дээр AUDUSD байга зэрэг өсөж 0.7390 орчимд 100МА шалгасан байдалтай байгаа нь өчигдөр АНУ-ын инфляцийн мэдээгээр ам.доллар суларч дэмжлэг өгсөнтэй холбоотой байна. Хэдийгээр дэлхийн эдийн засаг сэргэх замдаа орсон ч Хятад улстай үүсгэсэн маргаан зэрэг нь эрсдэлтэй байдлыг бий болгосоор байна

RBA's Debelle: Theoretically, central bank can lower policy rate if needed