ANZ:

Австралийн төв банк тус улсын инфляцийн болон цалин хөлсний таамагт үндэслэн бодлогын хүүгээ 2023 оны 2-р хагаст нэмэгдүүлнэ гэж таамаглаж байна.

WESTPAC:

9-р сарын инфляцийн мэдээг үзвэл Австралийн төв банк 2023 оны 2-р сард болох хурлаа 0.15% нэмэгдүүлэх боломжтой болно гэж тооцоолж байна.

Австралийн төв банк:

Бага зэргийн инфляци байж болох боловч хэт их байж болохгүй. Бид олон зүйлийг эерэгээр харж байгаа. Хөдөлмөрийн зах зээл ирэх саруудад хэрхэн сайжрахыг ажиглаж байна гэжээ.

Өдрийн зураг дээр 200МА ногоон дундажийг трендийн шугамын хамтаар шалгасан байдалтай байна.