Швейцарийн төв банкны бодлого боловсруулагчдын нэг Andrea Maechler хэлсэн үгэндээ “франк дээр ирж байгаа дарамт хэтэрхий их байвал бид хасах хүүгийн бодлогыг нэмэгдүүлэх эсвэл валют арилжааны зах зээлд интервенц...