ANZ: Алт нь ам.долларын чангаралтай холбоотойгоор бага зэрэг доошоо чиглэлтэй байгаа боловч 1780 орчимд дэмжих бүсийг хамгаалж тогтвортой байсаар байгаа билээ. Гэхдээ АНУ-ын инфляцийн мэдээний дараа бага зэргийн өсөлт...
Тодорхой хугацаанд тогтвортой байсны эцэст бага зэргийн өсөлт үзүүлж 1790 хүрсэн нь сүүлийн долоо хоногийн дээд ханш болж байна. 12-р сараас 2-р сар хүртэлх хугацаанд улирлын онцлогийн нөлөөгөөр алтны...
TD: Хятадын CHINA SMART MONEY групп алт худалдан авах захиалга өгсөн нь ханшийн өсөлтөд тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлсэн. Мөн энэ үеэр АНУ-ын инфляци өсөж гарсан нь алтны өсөлтийг дэмжсэн....
АНУ-ын инфляцийн мэдээний дараа алтны ханш өсөлт үзүүлж 1795 орчимд гарч ирсэн нь хэд хоног үргэлжилсэн хөндлөн трендийг сэтлэхэд хүргэжээ. 1788 орчимд өдрийн 100МА цэнхэр дундажийг мөн сэтлэх оролдлого...
ABN AMRO: АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ 2023 эхээр чангаруулж эхэлн. Английн төв банк болон Канадын төв банк түүнээс өмнө бодлогын хүүгээ нэмж магадгүй. Дараа нь Европын төв...
Societe Generale Ойрын хугацаанд мөнгөний бодлогын дэмжлэгтэйгээр түр зуурын өсөлттэй байж болох юм. АНУ-ын Хөдөлмөрийн зах зээл сайжрах, эдийн засгийн мэдээнүүд таатай гарах ззэрэг нь Холбооны нөөцийн сангийн бодлогын...
АНУ-ын Сангийн яамны бондын өгөөжийн өсөлт болон ам.долларын эрэлт нэмэгдэж чангарсантай холбоотойгоор алт унаж 1792 орчимд байх өсөлтийн трендийн шугамыг шалгасан байна. Энэ орчимд мөн Н4 цагийн 200МА ногоон...
АНУ-ын ажилгүйдлийн мэдээ таамаглаж байснаас доогуур буюу 235к гарсан байна. Энэ нь дельта болон бусад хувилбар хөдөлмөрийн зах зээлд хүчтэй нөлөөлж байгааг харууллаа. Гэвч цагийн цалин хөлсний хэмжээ таамаглаж...