Societe Generale Ойрын хугацаанд мөнгөний бодлогын дэмжлэгтэйгээр түр зуурын өсөлттэй байж болох юм. АНУ-ын Хөдөлмөрийн зах зээл сайжрах, эдийн засгийн мэдээнүүд таатай гарах ззэрэг нь Холбооны нөөцийн сангийн бодлогын...
АНУ-ын Сангийн яамны бондын өгөөжийн өсөлт болон ам.долларын эрэлт нэмэгдэж чангарсантай холбоотойгоор алт унаж 1792 орчимд байх өсөлтийн трендийн шугамыг шалгасан байна. Энэ орчимд мөн Н4 цагийн 200МА ногоон...
АНУ-ын ажилгүйдлийн мэдээ таамаглаж байснаас доогуур буюу 235к гарсан байна. Энэ нь дельта болон бусад хувилбар хөдөлмөрийн зах зээлд хүчтэй нөлөөлж байгааг харууллаа. Гэвч цагийн цалин хөлсний хэмжээ таамаглаж...
OCBC: Бидний таамгаар бол алтны боломжит тогтвортой бүс нь 1735-1845 орчимд байгаа. Алтны одоогийн ханш энэхүү боломжит бүсэд оршин байна. Энэ долоо хоногт гарах АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн мэдэгдэл...
Алт хүчтэй уналт үзүүлсний дараа 1730 орчимд бага зэрэг тогтворжиж байгаа нь өнөөдөр гарах АНУ-ын инфляцийн мэдээг хүлээзнэж байгаатай холбоотой юм. 0.5% гарна гэсэн таамагтай байгаа ч инфляци өсөж...
Өнгөрсөн баасан гараг АНУ-ын ажилгүйдлийн мэдээ сайн гарсан нь ам.долларыг чангаруулах нөхцөл болсон. Үүний дүнд алтны ханш унаж 1760 орчимд байх дэмжих бүсэд ирж тогтоод байсан ч даваа гарагт...
Энэ долоо хоногийн хувьд алт бага зэргийн өсөлт үзүүлж 1830 орчимд байх өмнөх оройг шалгасан ч АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн дэд тэргүүн Ричард Кларида Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүг...