Швейцарийн төв банк: Чанга франк Швейцарийн инфляцийг хязгаарлаж өгч байна. Манай улсын цалин хөлснийн системд ямар нэг өөрчлөлт гарах шинж тэмдэг байхгүй байна. Инфляци 2% ба түүнээс дээш гарах...