Bank of America:

-Оны эцэс гэхэд EURCHF харьцангуй өснө гэж таамаглаж байна. Гэхдээ Европын төв банк болон Швейцарийн төв банкны бодлогын зөрүүг анхаарах хэрэгтэй. Швейцарийн төв банк франкын өсөлтөд туйлын таагүй хандаж байгаа. Тиймээс бага хэмжээний интервенцийг хязгаартай хэмжээгээр олон удаагийн давтамжтайгаар хийж байж болох юм. Хэрэв тийм бол eurchf өсөлтөд ихээхэн дэмжлэг үзүүлэх юм гэжээ.

Долоо хоногийн зураг дээр 100МА цэнхэр дундажийг сэтлэн гарсан байдалтай байна. Хэрэв эндээс өсөлт үргэлжилбэл 1.0900 орчимд байх хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгаж улмаар 1.1000-1.11000 орчимд байх өмнөх оройг 200МА ногоон дундажийэ хамтаар шалгаж болно. Уналт явсан тохиолдолд 1.0700 орчимд байх өмнөх ёроолыг шалгаж болно