Норвегийн төв банк бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх сонирхол болон газрын тосны ханшийн өсөлт норвеги кроныг чангаруулах боломжтой юм. Ойрын 3-6 сарын дотор аажмаар 10.00 орчмыг шалгах боломжтой юм. Гэхдээ Холбооны нөөцийн сан болон Европын төв банкны бодлогыг анхааралтaй ажиглаж байх хэрэгтэй юм. EURNOK нь 10.0000 орчимд байгаа хүчтэй дэмжих бүсийн орчимд долоо хоногийн 200МА ногоон дундажийг шалгах шаардлагатай байгаа юм.