Goldman Sachs:

Ирэх онд EURUSD харьцангуй тогтвортой байна гэж үзэж байна. Ирэх 12 сарын дотор 1.2500 хүрнэ гэж таамаглаж байсан бол энэ таамгаа бууруулж 1.1800 орчимд гэж таамаглаж байна. Ирэх 3 сарын дотор 1.1600 орчимд байх болов уу. Хэрэв АНУ-ын инфляци 2% доош орвол Холбооны нөөцийн сангаас хүллэх горимд шилжиж магадгүй. Тэгвэл евро бага зэрэг чангарч болох юм. Одоогийн байдлаар бол хэт үнэлгээтэй байгаа ам.доллар бүтцийн сулралтай нүүр тулж бага зэрэг сулрах учиртай гэжээ.