Goldman Sachs:

Европын төв банкны мэдэгдлийг харах юм бол оны эхнийхээс төдийлөн ялгаатай байсангүй. Бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх талаар ярьсан ч үүнийг зах зээл нааштай хүлээж авсангүй. Европын инфляци дахин нэмэгдэж гарсан нь болон Лагарде тус бүс нутагт хямрал нүүрлэх боломж нэмэгдэж байгааг онцолсон. Макрон сонгогдоод ч еврод эерэг нөлөө үзүүлж чадсангүй гэжээ

Deutsche bank:

АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан 1980 оноос хойш байгаагүй хатуу мөнгөний бодлого хэрэгжүүлж эхэлж байна. Тэд бодлогын хүүг 5%-6% хүргэж магадгүй гэжээ.