Deutsche bank:

Бидний таамгаар оны эхний хагаст EURUSD уналт үзүүлж 1.1000 хүрч болохоор байна. Энэ нь нэг талдаа Орос-Украйны хямрал болон Евробүсийн асуудал нөгөө талдаа ам.долларын эрэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотой юм. Оны сүүлийн хагаст Европын төв банкны арга хэмжээ өгөөж өгч эхлэх ба ингэснээр 2022 оны эцэс гэхэд 1.1500 хүртэл өсөх магадлалтай юм. Улмаар 2023 онд 1.2000, 2024 онд 1.2500, 2025 онд 1.3000 хүртэл өсөх боломж нэмэгдэнэ гэжээ.

Clientele – Duland Technical Services LLC