MORGAN STANLEY:

Европын төв банк инфляцитай холбоотойгоор сулруулах бодлого барьж байгаа учраас еврогийн уналт үргэлжилж магадгүй байна. Мөн евро бүсийн эдийн засгийн дата сайнгүй гарч байгаа нь уналтыг дэмжиж байна. Эдийн засгийн өсөлт 4-р улиралд бага зэрэг саарах бололтой. Нөгөө талд АНУ-ын эдийн засгийн хурдацтай байгаа нь EURUSD оны эцэс гэхэд 1.14000 хүрэх боломжийг нэмэгдүүлж байна гэжээ. Хэрэв эндээс өсөлт гарвал 1.1900 орчимд байх оройг шалгах боломжтой юм