Radobank:

Инфляцийн асуудал, бондын өгөөжийн асуудал зэрэг нь АНУ-ын Холбооны нөөцийн санд илүү зориг өгч улмаар энэ долоо хоногт болох уулзалтаар бодлогын хүүг өсгөх буюу сулруулах хөтөлбөрөөс татгалзах тухай ярихад хүргэж магадгүй юм. Бид энэ зуны туршид EURUSD-ийг 1.2000 орчимд байх дэмжих бүсэд тогтворжино гэж таамаглаж байна. Улмаар 1.17000 орчимд байх өмнө ёроолыг шалгах боломжтой болно. Эсвэл 1.2263 орчим байх өмнөх оройг шалгах магадлалтай гэжээ.

Долоо хоногийн зураг дээр 1.1980-1.2000 дэмжих бүсийг 50МА улаан дундаж давхар хамгаалж байгаа билээ.