3-р сард болох уулзалтаар 50 пунктээр бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхэд хараахан бэлэн биш байна. Гэхдээ 2022 оны хувьд 3 удаа бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх магадлал өндөр байгаа. Дараагийн уулзалт болохоос өмнө бид инфляци болон ажлын байрны мэдээг маш анхааралтай ажиглах хэрэгтэй байна. 2022 оны туршид инфляцийг 3% орчимд байлгахыг зорьж байгаа ч инфляци хариу үйлдэл хэр үзүүлэх нь чухал юм. Омикроноос шалтгаалж 1-р сарын ажилгүйдэл тааруу гарах магадлалтай байгаа. Гэхдээ 2 болон 3 сард ажилгүйдлийн мэдээ сайн гарах байх гэж итгэж байгаа.