MUFG: Бид фунтыг унана гэсэн суурь таамагтай байна. Хэдийгээр сүүлийн хэдэн хоногт өсөлт үзүүлж дээшилсэн ч энэ нь таамгаа цуцлах үндэс болохгүй. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт, бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт тасарснаас шалтгаалан нэмэгдэж буй инфляци, хөрөнгийн зах зээлд учирч буй сорилт зэрэг нь фунтэд сөргөөр нөлөөлөх юм гэжээ.

Өдрийн зураг дээр 100МА цэнхэр дундаж болох 200МА ногоон дундажид ойртон ирсэн байдалтай байна.

MUFG Eyes Clean Energy Opportunity in Japan with Launch of Renewable Energy  Fund