Английн төв банк 3-р сарын 17 өдөр болох уулзалтаар 0.25%-аар бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх магадлал 75% болж өссөн байэа. Их Британийн инлфяци 1-р улиралд 5.7% дундажтай байгаа бол 2-р улиралд 6.6% болж өсөх магадлалтай байна. Тиймээс 2-р улирлын эцэс гэхэд бодлогын хүүг 1.00% нэмэгдүүлэх боломж нэмэгдэж байгаа юм. 2022 ондоо эдийн засгийн өсөлт 4.3% байх бол 2023 онд 2.1% болж буурахаар байна