Morgan Stanley:

Бид хэдийгээр GBPUSD хослол дээр төвийг сахисан (neutral) байр суурьтай байгаа ч өсөж буй инфляци, брекситийн дараах зохицуулалтууд, санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал, 4 удаа бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх таамагтай байгаа боловч хангалттай чангараад байгаа зэргээс үзвэл фунтын cross pair-ууд дээр уналт явах өндөр магадлалтай болж байна. Гэхдээ бид ирэх 12 сарын дотор болж болзошгүй 4 удаагийн бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх явц болон 2-р сард болох Английн төв банкны уулзалтыг анхааралтай ажиглах шаардлагатай байна гэжээ.