ANZ:

Бидний бодлоор зогсонги байдал үүсэх өндөр эрсдэлтэй болж байна. Ингэснээр хөрөнгө оруулагчид алт сонирхох явдал ихэснэ. 1925-1950 гэдэг ханг бол хэвийн үзэгдэл болно. Мөн ОХУ-Украйны дайн сунжирч байгаа магадгүй бүр хурдцаж болзошгүй байгаа нь анхаарал татаж байна. Энэ долоо хоногтоо 1960-1970 орчимд тогтох юм бол цаашид өсөлт үргэлжлэх өндөр магадлалтай болно. Ингэснээр 2000 хүрэх боломжийг үгүйсгэх аргагүй болно. Хамгийн ойрын хүчтэй дэмжих бүс (support) бол 1900-1910 юм гэжээ.