OCBC

Алт 1900.00 орчимд тааз үүсгэж болно. Гэхдээ АНУ-ын бондын өгөөжийн өсөлт ам.долларыг 2022 оны эцэс гэхэд 1500.00 хүртэл буулгах боломжтой. Мөн 2021 оны эцэс гэхэд 1800 орчимд бэхжилт хийж АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн бодлого шийдвэрийг хүлээзнэж магадгүй юм гэжээ.

Сүүлийн 3 өдөрт алт хүчтэй уналт үзүүлж 1850 доош орж уналтын трендийн дээд ирмэгийг дээрээс нь шалгасан ч 1860 орчимд бэхжилт хийсэн байдалтай байна. Өдрийн 200МА ногоон дундаж нь мөн энэ орчимд хамгаалж байгаа юм