• 9 сар 9, 2021

Societe Generale

Ойрын хугацаанд мөнгөний бодлогын дэмжлэгтэйгээр түр зуурын өсөлттэй байж болох юм. АНУ-ын Хөдөлмөрийн зах зээл сайжрах, эдийн засгийн мэдээнүүд таатай гарах ззэрэг нь Холбооны нөөцийн сангийн бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх суурь үндэс болж өгснөөр алтны уналтын шалтгаан болох боломжтой юм. Бидний суурь таамаг бол хөрөнгө оруулагчдын сонирхол буурснаар 2022 оны дундаж ханшийг 1750 орчимд байна гэж үзэж байна. Эдийн засгийн уналт бий болсон нөхцөлд алтны ханш өсөх магадлал нэмэгдэх ба ингэснээр 2100 хүрч болно гэжээ.

Société Générale envisage 530 suppressions de postes de plus en France