АНУ -ын хөдөлмөрийн статистикийн хорооноос өнөөдөр 20:30 минутад 8-р сарын ажлын байрны тайланг гаргах болно.

Westpac

Non-Farm Employment Change: 850K

Unemployment rate: 5%

“Эдийн засаг дахин нээгдэж байгаа учраас бид 8-р сарыг дахин нэг өсөлт үзүүлсэн сар байна гэж бодож байна. ”

RBC Economics

Non-Farm Employment Change: 730K

Unemployment rate: 5.4%

“АНУ -ын хөдөлмөрийн зах зээлийн сэргэлт наймдугаар сард ч үргэлжлэх төлөвтэй байна. ”

ING

Non-Farm Employment Change: 675K

“Бид 8-р сард 675K орчим ажлын байр шинээр бий болсон гэж бодож байгаа ба бонд худалдан авалтыг 9-р сараас бууруулж эхлэхийн тулд 900K-аас дээш өсөлт шаардлагатай гэж бодож байна.”

NBF

Non-Farm Employment Change: 750K

“epidemiological(өвчний тархалт)-ын нөхцөл байдал сайжирч байгаа нь эдийн засгийг өргөн хүрээтэй дахин нээх боломжийг олгосон тул ажлын байр хүчтэй нэмэгдэх ёстой.”

CIBC

Non-Farm Employment Change: 900K

Unemployment rate: 5.2%

“ажилгүйчүүдийн нэхэмжлэл буурч байгаагаас хархад 8-р сард ажлын байрны өсөлт үргэлжилсэн байх магадлалтай”

TDS

Non-Farm Employment Change: 400K

“Бид наймдугаар сарын тайланг тийм ч хүчтэй байна гэж бодохгүй байна.

SocGen

Non-Farm Employment Change: 690K

Unemployment rate: 5.2%

“Бид 8-р сарыг өмнөх сарыг бодход арай бага өсөлт үзүүлнэ гэж бодож байна. Үүнд 2 үндсэн шалтгаан байгаа. Эхний болон хамгийн чухал үзүүлэлт бол боловсролын салбарын ажлын байрны үзүүлэлт сул байсаар байна. Хоёрдох шалтгаан бол хувийн хэвшлийн ажлын байрны тоо хангалтгүй байгаа нь юм. Үүнийг бүрэн нөхөх боломжтой ч тийм ч хурдан нөхнө гэж бодохгүй байна.”

Credit Suisse

Non-Farm Employment Change: 850K

Wells Fargo

Non-Farm Employment Change: 750K

Deutsche Bank

Non-Farm Employment Change: 700K

Unemployment rate: 5.2%

Danske Bank

“Лхагва гаригт ADP -ийн сул тайлан зах зээлийн хүлээлтийг бага зэрэг бууруулсан байх. Бид хүчтэй өсөлт гарна гэж бодож байгаа ч 1 саяаас бага байх магадлалтай. “

Forexasts up 6:4 down