RBNZ:

Эдийн засгийн сүүлийн үеийн мэдээ таамаглаж байснаас сайн гарч байна. Мөн инфляци бидний зорилтот хэмжээ болох 1%-3% орчмоос бараг 2% дээгүүр байна. Тиймээс бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх арга замыг сонгох магадлал эрс нэмэгдэж байна. ЯГ нэг жилийн дараа гэхэд бодлогын хүү 2% (одоо 0.50%) болно гэж таамаглаж байна гэжээ.