ANZ

Бид Шинэ Зеландын гол экспортын бараа болох цагаан идээний үнийг цаашид өснө гэж таамаглаж байна. Цагаан идээний индекс өсөх нь шинэ зеланд долларт эерэгээр нөлөөлөх юм. 2020-2021 оны цагаан идээний үнийн индексийг бид килограмм тутамд 7.75 шинэ зеланд доллар болох буюу 5 центээр нэмэгдүүлж байна. Харин 2021-2022 оны хооронд бага зэрэг тогтворжиж 7.70 шинэ зеланд доллар болно гэж тооцож байна. Цагаан идээний үнийн өсөлт шинэ зеланд долларт эерэгээр нөлөөлж NZDUSD-ийг бага зэрэг өсгөх боломжтой гэжээ.

Өдрийн зураг дээр өсөлтийн трендийн дагуу явж байгаа ба 50МА улаан дундажийн дээр байдалтай байна. Хэрэв өсөлт гарвал 0..7470 орчимд байгаа өмнөх оройг шалгаж болох юм. Эндээс уналт үүссэн тохиолдолд 0.6945 орчимд байх хүчтэй дэмжих бүсийг шалгах боломжтой юм