BofA:

Бид USDCAD-ийг цаашин дуналтаа үргэлжлүүлнэ гэж таамаглаж байна. 1999 оноос хойш 23 тохиолдлын 17-д нь 4-р сард уналт үзүүлж байна. Мөн 5-р сард трендээ хадгалах сонирхолтой байсан ба 6-р сард 23 тохиолдлын 15-д нь дахин унаж байжээ. Бүхэлд нь тооцож үзвэл 2-р улиралд 16/23 гэсэн үзүүллттэйгээр уналт үзүүлж байна. Тиймээс энэ статистикийг цаашид хадгална гэж үзэж байна. CAD-ийг NOK, JPY эсрэг мөн чангарна гэж таамаглаж байна гэжээ.