Швейцарийн төв банкны ерөнхийлөгч Jordan:

Инфляци түр зуур бидний зорилтот хэмжээнээс даван өсөж болох ч дараа огоцм унах болно. Хэрэв шаардлагатай бол бид валютын зах зээлд интервенц хийхэд бэлэн байна. Бид хасах хүүгийн бодлого явуулах буюу шууд валютын зах зээлд интервенц хийх аргуудаас сонгож болно. Хэрэв инфляци өссөөр байх юм бол даруй арга хэмжээ авах бүх бэлтгэл хангагдсан. Швейцарийн төв банк бол бусад банк шиг барьцаанд ороогүй, өөрийн бие даасан мөнгөний бодлгыг чөлөөтэй хэрэгжүүлэх чадвартай гэжээ.

Уг мэдэгдлийн дараа франк чангарч USDCHF 100 орчим пипээр унажээ.