Швейцарийн төв банк:

Бид бодлогын хүүгээ -0.75% хэвээр үлдээлээ. 2021 оны инфляци 0.2% байсныг дээшлүүлж 0.4% болголоо. 2022 онд 0.4% өснө гэж байсныг 0.6% болгож нэмэгдүүллээ. Хөдөлмөрийн зах зээл сайжрах шинж тэмдэг илэрч байна. Хэт өндөр үнэлэгдсэн франкыг улам бүр өсөн нэмэгдэж болзошгүй инфляци байранд нь тавьна гэж найдаж байгаа ч 2-3 жилийн хугацаа орохоор байна. Хэрэв шаардлагатай бол бид арга хэмжээ авахад бэлэн байна гэжээ

USDCHF өдрийн зураг дээр 50МА улаан дундажийг сэтэлсэн байдалтай байна.