Barclays:

Бидний тооцоолж байгаагаар ирэх улирлуудад японы иен нилээд дарамт доор байх болно гэж бодож байна. Японы төв банкны мөнгөний бодлого бага зэргийн хоцрогдолтой, инфляци өсөх нөхцөл бүрдэхгүй байна. Мөн вирусээс шалтгаалж хөрөнгө оруулагч иенийн эрэлтийг нэмэгдүүлж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээд ам.долларын эрэлт давхар нэмэгдэж байгааг анхаарах ёстой. Иенийн эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцэл алдагдаж байгааг мөн анхаарах ёстой гэжээ.

Barclays Stock Has A 15% Upside