MUFG:

Энэ долоо хоногт эдийн засгийн олон мэдээ гарахаас АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн мэдээ тэргүүлэх ач холбогдолтой байна. Тэд ам.долларыг чангаруулах алхам хийх магадлал нь өсөөд байга. Мөн АНУ-ын урт хугацаат бондын өгөөж ёроол хийгээд эргэж ойх магадлалтай болсон байгаа. Энэ ам.долларыг чангаруулах нөхцөл болж болох юм. Тиймээс USDJPY өсөх магадлал нь арай илүү нэмэгдэж байна. Өссөн тохиолдолд 112.20 орчимд байх өмнөх хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгах боломжтой болох юм. 108.75 орчимд байх өмнөх дэмжих бүсийг долоо хоногийн 200МА ногоон дундажийн хамтаар шалгаж болох юм гэжээ.